تعداد مقالات: 23

1 مبانی و گستره مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارات ناشی از کرونا
حسنعلی شجاعیان، سید احمد حبیب نژاد*
مشاهده مقاله

2 مسؤولیت مدنی هوش مصنوعی در حقوق کشورهای اتحادیه اروپا
حانیه ذاکری نیا*
مشاهده مقاله

3 ارزیابی فقهی حقوقی رای وحدت رویه شماره804 -2/10/1399 مبنی بر عدم الزام جانی به دیه جنایات غیرمستقیم (خلاصه مقاله)
احمد حاجی ده آبادی*
مشاهده مقاله

4 عوامل رافع مسئولیت جراح زیبایی
سپیده بوذری* ، سیمین اسدزاده طالعی
مشاهده مقاله

5 نحوه تقسیم مسئولیت بین عاملان زیان؛ مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی سال 92 (خلاصه مقاله)
محمود کاظمی*
مشاهده مقاله

6 مسئولیت مدنی دولت و اشتباهات ثبتی (خلاصه مقاله)
نسرین طباطبایی حصاری* ، سروش صفی زاده
مشاهده مقاله

7 بررسی تغییررأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در باب غرامت وارده برمشتری در بیع فضولی
سمیه آهنگران*
مشاهده مقاله

8 معیار تشخیص اسباب طولی و عرضی در حقوق موضوعه و رویۀ قضایی ایران
رؤیا حسنی* ، جواد صلاحی
مشاهده مقاله

9 محصولات تراریخته، مسئولیت مدنی و ملاحظاتی در خصوص آنها
حمیدرضا محمدی* ، داود اسلامی
مشاهده مقاله

10 دعوای خسارات زیست‌محیطی؛ سرگردان بین حقوق عمومی و خصوصی
عبدالله رجبی*
مشاهده مقاله

11 بررسی مسئولیت کیفری مواد تراریخته و زیست فناوری و خسارات ناشی از آن در حقوق کیفری ایران
مائده کاظمی*
مشاهده مقاله

12 تحولات مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و تاثیر آن بر مسوولیت مالک نسبت به وارد غیر مجاز (خلاصه مقاله)
رحیم پیلوار*
مشاهده مقاله

13 تاسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟ (خلاصه مقاله)
احمد حاجی ده آبادی*
مشاهده مقاله

14 پذیرش مبنای مسئولیت مدنی محض در خسارات زیست محیطی ناشی از مهندسی ژنتیک یا زیست فناوری
محمد حامد وحیدی*
مشاهده مقاله

15 خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول در جرائم موجب دیه و تعزیر منصوص شرعی
شایان سمندری بهرآسمان*
مشاهده مقاله

16 مقدمه ای بر چالش های هوش مصنوعی در حوزه ی مسئولیت مدنی (خلاصه مقاله)
زهرا تخشید*
مشاهده مقاله

17 بررسی ضمان سهمی در قتل اشتراکی .
محسن کرانی* ، علی محمدی جورکویه
مشاهده مقاله

18 تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در گسترش مسئولیت مدنی اسباب اجمالی
فخرآفاق حمیدی* ، سید احمد علی هاشمی
مشاهده مقاله

19 جایگاه تقصیر در ضمان سبب و مباشر
وحید نکونام*
مشاهده مقاله

20 تحلیل قاعده اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی 1392
حسن پوربافرانی*
مشاهده مقاله

21 نقد نظام جبران خسارات حبس و بازداشت ناروا در سیاست جنایی تقنینی ایران
مهدی خاقانی اصفهانی*
مشاهده مقاله

22 ضمان قهری یا مسئولیت مدنی
جلیل قنواتی*
مشاهده مقاله

23 تحلیل معیارهای تعیین سهم مسئولیت مدنی عوامل مردد در حقوق ایران و حقوق اروپا
مهدی برزگر*
مشاهده مقاله