1        مبانی فقهی ضمان سهمی (توزیع مسئولیت بر حسب میزان تاثیر یا تقصیر)؛

2        ضمان سهمی در قانون مجازات اسلامی 1392؛

3        مبانی مسئولیت مدنی در قانون مجازات اسلامی 1392؛

4        اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی 1392 (تحلیل ماده 526)؛

5        مسئولیت مدنی پزشک در قانون مجازات اسلامی 1392؛

6        مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه در قانون مجازات اسلامی 1392؛

7        استناد، مفهوم و معیار (استناد عرفی و استناد تخصصی)؛

8        ارکان مسئولیت مدنی در قانون مجازات اسلامی 1392؛

9        اسباب طولی و عرضی در قانون مجازات اسلامی 1392؛

10   سبب کیفری و سبب مدنی؛

11   عامل مردّد(سبب مردّد)؛

12   قانون مجازات اسلامی 1392 و رویه محاکم؛

13   عوامل رافع (موانع) مسئولیت مدنی در قانون مجازات اسلامی 1392.

14   . معیار تشخیص اسباب طولی و عرضی

15   مسئولیت تضامنی در دیات

16   تقصیر و مفاهیم مشابه (عدوان)

17   مسئولیت دولت در جبران خسارات بدنی

18   مسئولیت مالک و متصرف حیوان

19   وجود یا عدم سبب و مباشر در حقوق کیفری در غیر از بحث دیات

20   مسئولیت مدنی دولت و بیماری های واگیر دار

21   نسبت سنجی قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی 1392

22   نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 و آراء و رویه قضایی

23   مسئولیت مدنی ناشی از زیست فناوری و مواد تراریخته

24   هوش مصنوعی و مسئولیت مدنی