راهنمای تدوین مقالات همایش

با سلام عزیزانی که مقاله شان در همایش پذیرفته شده است، برای دریافت گواهی پذیرش مقاله دو اقدام زیر را انجام دهند:

05 خرداد 1400

نهمین نشست همایش ملی جایگاه مسئولیت مدنی در حقوق کیفری ایران (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392) برگزار می‌گردد

به اطلاع می‌‏رساند نهمین نشست همایش ملی جایگاه مسئولیت مدنی در حقوق کیفری ایران (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392)، با موضوع: «ارزیابی مقررات نظام حقوقی ایران در مورد تسهیم مسئولیت مدنی» در روز دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 - ساعت 22 الی 23:30 به‏ صورت مجازی برگزار می‌شود.

05 خرداد 1400

هشتمین نشست همایش ملی جایگاه مسئولیت مدنی در حقوق کیفری ایران (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392) برگزار می‌گردد

به اطلاع می‌‏رساند هشتمین نشست همایش ملی جایگاه مسئولیت مدنی در حقوق کیفری ایران (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392)، با موضوع: «ارزیابی تغییرات قاعده اجتماع سبب و مباشر (ماده 526 ق.م.ا 1392)» در روز سه شنبه 21 اردیبهشت 1400 - ساعت 22 الی 23:30 به‏ صورت مجازی برگزار می‌شود.

05 خرداد 1400

هفتمین نشست همایش ملی جایگاه مسئولیت مدنی در حقوق کیفری ایران (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392) برگزار می‌گردد

به اطلاع می‌‏رساند هفتمین نشست همایش ملی جایگاه مسئولیت مدنی در حقوق کیفری ایران (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392)، با موضوع: «مسئویت تضامنی جانیان» در روز چهارشنبه یکم اردیبهشت 1400 - ساعت 22 الی 23:30 به‏ صورت مجازی برگزار می‌شود.

05 خرداد 1400

ششمین نشست همایش ملی جایگاه مسئولیت مدنی در حقوق کیفری ایران (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392) برگزار می‌گردد

به اطلاع می‌‏رساند ششمین نشست همایش ملی جایگاه مسئولیت مدنی در حقوق کیفری ایران (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392)، با موضوع: «نقد نظام جبران خسارات حبس و بازداشت ناروا در سیاست جنایی تقنینی ایران» در روز دوشنبه 30 فروردین 1400 - ساعت 22 الی 23:30 به‏ صورت مجازی برگزار می‌شود.

05 خرداد 1400

پنجمین نشست همایش ملی جایگاه مسئولیت مدنی در حقوق کیفری ایران (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392) برگزار می‌گردد

به اطلاع می‌‏رساند پنجمین نشست همایش ملی جایگاه مسئولیت مدنی در حقوق کیفری ایران (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392)، با موضوع: «بررسی رأی وحدت رویه شماره 804-2/10/99 مبنی بر عدم ضمان جانی نسبت به دیه جراحی‌های لازم برای درمان مجنی علیه» در روز یکشنبه 22 فروردین 1400 - ساعت 21 الی 23 به‏ صورت مجازی برگزار می‌شود.

05 خرداد 1400

چهارمین نشست همایش ملی جایگاه مسئولیت مدنی در حقوق کیفری ایران (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392) برگزار می‌گردد

به اطلاع می‌‏رساند چهارمین نشست همایش ملی جایگاه مسئولیت مدنی در حقوق کیفری ایران (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392)، با موضوع: «مقدمه ای بر چالشهای هوش مصنوعی در حوزه مسئولیت مدنی» در روز سه شنبه 26 اسفند ماه 1399 از ساعت 20 الی 21:30 به‏ صورت مجازی برگزار می‌شود.

05 خرداد 1400

سومین نشست همایش ملی جایگاه مسئولیت مدنی در حقوق کیفری ایران (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392) برگزار می‌گردد

به اطلاع می‌‏رساند سومین نشست همایش ملی جایگاه مسئولیت مدنی در حقوق کیفری ایران (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392)، با موضوع: «ضمان قهری؛ نظریه تعهد یا نظریه تملیک؟» در روز یکشنبه 24 اسفند ماه 1399 از ساعت 20 الی 21 به‏ صورت مجازی برگزار می‌شود.

20 اسفند 1399

دومین نشست همایش ملی جایگاه مسئولیت مدنی در حقوق کیفری ایران (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392) برگزار می‌گردد

به اطلاع می‌‏رساند دومین نشست همایش ملی جایگاه مسئولیت مدنی در حقوق کیفری ایران (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392)، با موضوع: «مسئولیت مدنی دولت و اشتباهات ثبتی» در روز چهارشنبه 20 اسفند ماه 1399 از ساعت 20 الی 21 به‏ صورت مجازی برگزار می‌شود.

20 اسفند 1399

اولین نشست همایش ملی جایگاه مسئولیت مدنی در حقوق کیفری ایران (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392) برگزار می‌گردد

به اطلاع می‌‏رساند اولین نشست همایش ملی جایگاه مسئولیت مدنی در حقوق کیفری ایران (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392)، با موضوع: «ضرورت یا عدم ضرورت تأسیس مباشرت و تسبیب» در روز یکشنبه 17 اسفند ماه 1399 از ساعت 20 الی 21 به‏ صورت مجازی برگزار می‌شود.

14 اسفند 1399