# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1032-CLICL ادله فقهی و حقوقی اصل عدم مسئولیت پزشک در قانون مجازات اسلامی 1392: حمیدرضا بهروزی زاد، محمد امین زکی مقاله پذیرفته شده است
2 1072-CLICL استناد عرفی و تخصصی(مفهوم،جایگاه) سام اکرمی، احمد حاجی ده آبادی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
3 1106-CLICL بررسی امکان انتساب مسئولیت جزایی امر آمر همراه با علم بر انتفای شرط در قانون مجازات اسلامی ایران علیرضا کاظمی، پیمان حسنی مقاله پذیرفته شده است
4 1088-CLICL بررسی تطبیقی مسئولیت صاحبان حیوانات و اشخاص در قبال آزار دادن و ستمگری نسبت به حیوانات ابراهیم کارگری شغل آباد مقاله پذیرفته شده است
5 1048-CLICL (R1) بررسی فقهی حقوقی مسئولیت تضامنی جانیان علی صادقی مقاله پذیرفته شده است
6 1094-CLICL بررسی معیارهای تقسیم مسئولیت در فرض تقصیر مشترک زیان‌دیده طبق حقوق ایران مهدی برزگر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
7 1076-CLICL تببین و بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی قضات در جامعه متمدن ایران رشید تقوایی ابریشمی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
8 1063-CLICL رویکرد مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در اجتماع اسباب به صورت طولی محمدرضا الهی منش، صادق تبریزی، علی جان نثارکهنه شهری، اکبر علیزاده مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
9 1018-CLICL مبنای مسئولیت اشخاص در حقوق ورزشی در فقه شریعت و قانون احمد یوسفی صادقلو، الهام رجبی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
10 1045-CLICL مسؤولیت حضانت کنندگان ، ناشی از وقوع جرم نسبت به کودک و مجنون محمد صادقی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
11 1022-CLICL مسئولیت مدنی کارکنان دولت درحقوق ایران و فقه امامیه مهدی بهرامی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
12 1097-CLICL مسئولیت مدنی ناشی از اخلال در سیستم جهانی موقعیت‌یابی ماهواره‌ای (GPS) بر کسب و کارهای مبتنی بر موقعیت مکانی حسین جاور، شاهرخ صالحی کرهرودی مقاله پذیرفته شده است
13 1025-CLICL مسئولیت مدنی ناشی از زیست فناوری و مواد تراریخته جواد صبحی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
14 1087-CLICL مسئولیت مدنی و کیفری تولید کننده به‏ واسطه عیب در ایمنی محصول مسعود قربانی کندسری مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
15 1082-CLICL نسبیت پیوند علیّت حجت اله خوشوقت، حسن عالی پور مقاله پذیرفته شده است