1        . آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی 1392 در زمینه مسئولیت مدنی و ارایه راههای برون رفت از چالش­های پیش­آمده ؛

2        تدوین بایسته های نگارش قانون جامع مسئولیت مدنی

3        نوسازی مسئولیت مدنی

4        ارائه راهکارهای سازنده به قضات برای صدور رای شایسته در پرونده های مربوط به این حوزه