بررسی تطبیقی مسئولیت صاحبان حیوانات و اشخاص در قبال آزار دادن و ستمگری نسبت به حیوانات
کد مقاله : 1088-CLICL
نویسندگان:
ابراهیم کارگری شغل آباد *
مدرس گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
چکیده مقاله:
امروزه در کشور ما حیوانات اهلی و خانگی مورد آزار و اذیت زیادی قرار می
گیرند. این رفتارهای ظالمانه گاهی از سوی صاحبان آنها است و گاهی از سوی سایر اشخاص. درخصوص مسئولیت مدنی مالک حیوان و سایر اشخاص درقبال آزار و اذیت حیوان و آسیب
ها و خساراتی که به حیوانات اهلی و خانگی وارد می
آورند، قوانین ایران نه در حوزه جرم انگاری و نه در حوزه پیشگیری و نه در حوزه مسئولیت مدنی، قوانین موثری تدوین نکرده است و حمایت مدنی و کیفری از حیوانات در حقوق ایران مغفول مانده است. برطبق قوانین ایران، اگر فردی یک گونه وحشی را آزار دهد یا بکشد و یا به هر طریق دیگر شکنجه کند طبق ضوابط و قوانین محیط زیست باید جریمه شود و زیان وارده به طبیعت را بپردازد. اما این موضوع تنها اختصاص به گونه
های خاص دارد و در رابطه با شکنجه و آزار حیوانات اهلی و خانگی هیچ پشتوانه قانونی نداریم درحالی که اکثر کشورها در این خصوص اقدام به تصویب قوانین نموده اند. در تحقیق پیش رو ضمن بررسی کاستی
های قوانین ایران، قوانین کشور فرانسه و بعضا چند کشور دیگر درخصوص حمایت از حیوانات اهلی و خانگی در برابر آزار و اذیت و شکنجه را مورد بررسی قرار می
دهیم تا الهام بخش قانونگذار ایران درخصوص اتخاذ تدابیر حمایتی در حوزه
های پیشگیری، جرم انگاری و حمایت کیفری و مدنی قرار گیرد.
کلیدواژه ها:
حقوق حیوانات، مسئولیت، حقوق ایران، حقوق فرانسه
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است