مسئولیت مدنی کارکنان دولت درحقوق ایران و فقه امامیه
کد مقاله : 1022-CLICL
نویسندگان:
مهدی بهرامی *
حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه امام صادق
چکیده مقاله:
موضوع جبران خسارت زیان دیده و احقاق حق وی از جمله مهم‌ترین مباحث حقوق محسوب می-شود. از سوی دیگر، تبیین این مسئله تنها در چارچوب دانش حقوق خصوصی نمی‌گنجد، بلکه در حوزه حقوق عمومی نیز به این بحث پرداخته می‌شود و به دلیل ورود این مسئله به قلمرو مداخلات قدرت عمومی از حساسیت بیشتری برخوردار است و قواعد حقوق عمومی و خصوصی را به هم پیوند می‌زند. یکی از مهم‌ترین مسائل در این زمینه، بحث مسئولیت مدنی کارکنان دولت است که حل چالش‌های آن از طرفی موجب احقاق حقوق عامه می‌شود و از طرفی موجب بهبود عملکرد اداره و حمایت از کارمند اداری در برخی از موارد می‌گردد. به همین دلیل، پژوهش حاضر به این موضوع می‌پردازد و سوال اصلی این است که وضعیت مسئولیت کارمند اداری در صورت وارد کردن خسارت به واسطه عمل اداری وی به چه نحوی است؟ پرسش دیگر این مقاله نیز این است که زیان دیده باید برای پرداخت خسارت خود به چه کسی مراجعه کند؟ بنابراین، در تحقیق پیش رو با روشی توصیفی و تحلیلی و با بررسی ادله قانونی و فقهی در خصوص این نوع از مسئولیت دولت سخن گفته شود. فرضیه پژوهش این است که با استناد به ادله فقهی و قانونی در صورت تقصیر شخصی کارمند، ضمان متوجه وی خواهد بود و در صورت خطای اداری، دولت مسئول جبران خسارت است. همچنین مبتنی بر این ادله، شخص زیان دیده باید ابتدا به دولت و اداره رجوع کند و در صورت تقصیر کارمند دولت می‌تواند برای جبران خسارت به وی مراجعه کند.
کلیدواژه ها:
مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی کارکنان دولت، تقصیر شخصی کارمند، خطای اداری.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است