مسئولیت مدنی ناشی از زیست فناوری و مواد تراریخته
کد مقاله : 1025-CLICL
نویسندگان:
جواد صبحی *
حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
چکیده مقاله:
تراریخته به فرایند تزریق یک ژن به جانداران زنده، گفته می‌شود. به طوری که جاندار ویژگی جدیدی پیدا کند و آن را به فرزندانش منتقل کند. با بررسی مصادیق چالش بر انگیز حقوقی مانند شبیه سازی جانوران وانسان ،استفاده از آنها به عنوان مدل تراریخته انسانی کنکاش شد پیوند عضو تراریخته کلیه، کبد ، قلب وبافت هایی مانند قرنیه چشم استخوان ازحیواناتی مانند خوک وسگ به انسان تحلیل قانونی فقهی گردید . ابعاد تازه جاندران تراریخته بیوربات که ترکیب جانوران با ربات های می باشند ونیزاستفاده ازجانداران تراریخته که می توان بی سرو صدا، ،میکروسکوپی، عامل ویرانگر ژنی تولید کرد ،بیماری می تواند به سرعت عالمگیر شود نگاهی به آمار مرگ افراد وجانوران در اثر کوید 19 می تواند تجسم عینی یک میکروارگانیسم با تغییرات ژنتکی جدید باشد.با تحقیق در مورد انتقال جنین درزوج های نابارو و قوانین وضع شده قانون مدنی متناسب جهت افراد حقیقی و حقوقی از جمله ارث – اثبات ولد و....بررسی شد. دورگه سازی بین گونه ههای مختلف جانوران و گیاهان نامتعارف حاصل وتاثیرات آنها بر زیست بوم مطرح گردید مصادیق مختلف جاندران تراریخته ونهمچنین علت ارتباطات بین الملی ناگزیر از ایجاد ساز وکار های حقوقی جدید می باشیم . در زمینه جنگ بیولوژیک و جانوران بیورباتیک (اختلاط ربات با جانوران وانسان) وچگونگی تسخیر این جاندارن برای استفاده های مختلف نظامی وامنیتی از جهت کرامت انسانی وتسخیرانسان ها و نیزامنیت ملی کشورها بسیار مهم است در دنیای نوین لشکری از بیوربات ها وربات ها مناسبات میدان های جنگ وکار زار های اجتماعی را در کنترل خواهند گرفت با وارد نمودن ژنهایی به جانوران وسایر میکروارگانیسم ها جهت مرگ آور کردن آنها نیاز به اندیشیدن جهت تدوین قوانین تازه دارد چون که نسل جدید روباتها، وبیو ربات ها تا چند سال آینده از جنگ افزارهای ثابت در نیروی دفاعی کشورها خواهند بود .
کلیدواژه ها:
گیاهان وجانوران تراریخته، جنگ بیولوژیک، بیوربات ها ، شبیه سازی پستاندارن، پیوند عضو، اهدای جنین، قواعد فقهی ،قوانین مدنی ومجازت اسلامی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است