مسؤولیت حضانت کنندگان ، ناشی از وقوع جرم نسبت به کودک و مجنون
کد مقاله : 1045-CLICL
نویسندگان:
محمد صادقی *
گروه حقوق ، دانشگاه حضرت معصومه (س) ، قم ، ایران
چکیده مقاله:
والدین و سایر حضانت کنندگان کودک و مجنون که مسؤولیت نگهداری تعلیم و تربیت او را بدوش می‌کشند ممکن است مرتکب اعمال و جرائمی‌شوند که فقه و قانون برای آنان مسؤولیت کیفری قائل شود و این مسؤولیت کیفری در برابر کودک و مجنون می‌تواند صورتهای گوناگون داشته باشد و در پاره ای موارد همراه مسئولیت مدنی باشد .مسؤولیت حضانت کنندگان شاید به این جهت باشد که حضانت کننده کودک و مجنون را حبس و یا او را ضرب و شتم نموده و مجروح سازد. و شاید هم حضانت کننده مرتکب قتل کودک و مجنون گردد. خواه این جنایت قتل خطایی باشد یا عمدی و یا شبه عمد و این قتل عمد ممکن است توسط پدر و مادر کودک و مجنون صورت گرفته باشد و یا سایر حضانت کنندگان.
کلیدواژه ها:
مسئولیت مدنی سرپرست ، جرم نسبت به کودک و مجنون ، حضانت کننده
وضعیت : مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است