مسئولیت مدنی و کیفری تولید کننده به‏ واسطه عیب در ایمنی محصول
کد مقاله : 1087-CLICL
نویسندگان:
مسعود قربانی کندسری *
گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد سمنان، ایران
چکیده مقاله:
مسئولیت مدنی ای که در پس عیوب موجود در تولیدات به وجود می آید ناظر بر حالتی است که تولید کننده به واسطه عیب در تولید مسئول شناخته می شود و اهمیت این مسئله از آنجایی آشکار میگردد که امروزه عیب در تولید محصول یکی از رایج ترم مسائلی است که امروزه به وفور با آن سر و کار داریم . می باشد و بر اساس قوانین ایران مسئولیت تولید کننده در این حالت در برابر خریدار مبتنی بر مسئولیت قراردادی است .اما این امر به صورت الزامی و مطلق نیست .و اما در قبال اشخاص ثالث مسئولیت مدنی تلقی می شود که این تعبیر نیز با انتقاداتی همراه می باشد چرا که می تواند باعث شود تا مصرف کننده در این راستا از حمایت های قانونی بر خوردار نگردد در خصوص مسئولیت کیفری آن نیز باید اذعان داشت ملاک ارتباط سازنده با محصول صنعتی عموماً مسؤولیت کیفری, فرع بر احراز رفتار, اعم از فعل یا ترک فعل شخصی است که در قانون برای آن, عنوان مجرمانه در نظر گرفته شده است؛ ولی ممکن است این نوع مسؤولیت هم از فعل دیگری ناشی گردد که مصداق بارز آن رابطه کارگر و کارفرما است مسؤولیت ناشی از اشیاء باشد که در صورت انتساب به متصرف و یا صاحب آن موجب ضمان است؛در واقع مسئولیت ناشی از عیب در تولید مسئولیتی محوری است که در پژوهش حاضر بر آنیم تا با روش گرد آوری کتابخانه ای به ببرسی و تحلیل آن بپردازیم.و در پی پاسخ به این سوال اساسی می باشم که مسئولیت مدنی و کیفری تولید کننده در صورت وجود عیب در ایمنی محصول چگونه خواهد بود ؟
کلیدواژه ها:
مسئولیت مدنی،مسئولیت کیفری،تولید کننده ،مصرف کننده ،کالاهای مصرفی،محصول
وضعیت : مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است