بررسی معیارهای تقسیم مسئولیت در فرض تقصیر مشترک زیان‌دیده طبق حقوق ایران
کد مقاله : 1094-CLICL
نویسندگان:
مهدی برزگر *
گروه عمومی موسسه آموزش عالی توجید گلوگاه
چکیده مقاله:
مطابق حقوق ایران، عامل خطاکار در فرضی که زیان‌دیده به همراه وی در تحقق حادثه زیانبار دخیل باشد، نمی‌تواند از آن به عنوان دفاع کامل استفاده کرده و از مسئولیت جبران خسارت برائت حاصل کند. در این فرض که در حقوق مسئولیت مدنی از آن تحت عنوان "تقصیر مشترک زیان‌دیده" و در حقوق اسلامی تحت عنوان "اشتراک زیان‌دیده با عامل یا عوامل خطاکار" یاد شده است، بر مبنای "رویکرد مسئولیت نسبی"، مسئولیت بین مسئولان متعدد حادثه زیانبار از جمله زیان‌دیده مقصر، تقسیم و توزیع می‌گردد. سه معیار درجه تقصیر، تساوی عددی و میزان تاثیر برای تقسیم مسئولیت در این فرض مطرح گردید که طبق نظر مشهور فقها فارغ از میزان تقصیر یا تاثیر هر کدام در وقوع حادثه زیانبار، مسئولیت به طور مساوی بر عهده طرفین قرار می‌گیرد. اما عقل سلیم و قاعده وزر حکم می‌کند که در صورت تفاوت اثر سببی زیان‌دیده و عامل خطاکار در وقوع حادثه زیانبار، مسئولیت بر همان مبنا تعیین و تقسیم می‌شود و در صورت عدم امکان تعیین میزان سببیت مسئولان متعدد در این فرض از جمله زیان‌دیده مقصر، مسئولیت بر اساس معیار تساوی مشخص می‌گردد. این مقاله پژوهشی تحلیلی و توصیفی در حقوق اسلامی و قوانین موضوعه حقوق ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیرامون معیارهای تقسیم سهم مسئولیت مدنی در فرض تقصیر مشترک زیان‌دیده است.
کلیدواژه ها:
تقصیر مشترک زیان‌دیده، اشتراک جانی با مجنی‌علیه، درجه تقصیر، تساوی عددی، میزان تاثیر
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است