کلیدواژه ها = خسارات زیست محیطی
تعداد مقالات: 1

1 پذیرش مبنای مسئولیت مدنی محض در خسارات زیست محیطی ناشی از مهندسی ژنتیک یا زیست فناوری
محمد حامد وحیدی*
مشاهده مقاله