نویسنده = رؤیا حسنی
تعداد مقالات: 1

1 معیار تشخیص اسباب طولی و عرضی در حقوق موضوعه و رویۀ قضایی ایران
رؤیا حسنی*؛ جواد صلاحی
مشاهده مقاله