نویسنده = مائده کاظمی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی مسئولیت کیفری مواد تراریخته و زیست فناوری و خسارات ناشی از آن در حقوق کیفری ایران
مائده کاظمی*
مشاهده مقاله