نویسنده = سید احمد حبیب نژاد
تعداد مقالات: 1

1 مبانی و گستره مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارات ناشی از کرونا
حسنعلی شجاعیان؛ سید احمد حبیب نژاد*
مشاهده مقاله