نوع پذیرش = �������������� ������ �������� ����������
تعداد مقالات: 7

1 بررسی تغییررأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در باب غرامت وارده برمشتری در بیع فضولی
سمیه آهنگران*
مشاهده مقاله

2 معیار تشخیص اسباب طولی و عرضی در حقوق موضوعه و رویۀ قضایی ایران
رؤیا حسنی*؛ جواد صلاحی
مشاهده مقاله

3 محصولات تراریخته، مسئولیت مدنی و ملاحظاتی در خصوص آنها
حمیدرضا محمدی*؛ داود اسلامی
مشاهده مقاله

4 بررسی مسئولیت کیفری مواد تراریخته و زیست فناوری و خسارات ناشی از آن در حقوق کیفری ایران
مائده کاظمی*
مشاهده مقاله

5 پذیرش مبنای مسئولیت مدنی محض در خسارات زیست محیطی ناشی از مهندسی ژنتیک یا زیست فناوری
محمد حامد وحیدی*
مشاهده مقاله

6 خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول در جرائم موجب دیه و تعزیر منصوص شرعی
شایان سمندری بهرآسمان*
مشاهده مقاله

7 تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در گسترش مسئولیت مدنی اسباب اجمالی
فخرآفاق حمیدی*؛ سید احمد علی هاشمی
مشاهده مقاله