کلیدواژه ها = مسئولیت کیفری
تعداد مقالات: 2

1 معیار تشخیص اسباب طولی و عرضی در حقوق موضوعه و رویۀ قضایی ایران
رؤیا حسنی*؛ جواد صلاحی
مشاهده مقاله

2 بررسی مسئولیت کیفری مواد تراریخته و زیست فناوری و خسارات ناشی از آن در حقوق کیفری ایران
مائده کاظمی*
مشاهده مقاله